Czym są triggery, czyli wyzwalacze?

Triggery, zwane również jako wyzwalacze, pozwalają na wprowadzenie interakcji do kursów. Dzięki nim można przypisać różne reakcje na akcje wykonywane przez użytkownika (na przykład gdy użytkownik kliknie odpowiedni guzik, to otworzy się lightbox/określony slajd). Triggery mogą też zostać przypisane do osi czasu (na przykład po upływie trzech sekund na danym slajdzie zostanie uruchomiony dźwięk).

Dodawanie wyzwalacza

Aby dodać wyzwalacz, z menu bocznego "Triggers" znajdującego się po prawej stronie należy wybrać ikonkę pustej kartki.

Po wybraniu zaznaczonej wyżej ikonki pojawi się okno dostosowania triggera - "Trigger Wizard".

W oknie "Trigger Wizard" można dostosować między innymi rzeczy takie jak:
- Akcja [Action] - akcja jaka ma zostać wykonana [na przykład przejście do kolejnego/wybranego slajdu, uruchomienie wideo/audio/lightboxa, uruchomienie bądź ukrycie odpowiedniej warstwy, i wiele innych].
- Poniżej wiersza "Action" znajduje się obszar z wyborem, do czego akcja ma zostać zastosowana. W przypadku przejścia do wybranego slajdu należy wskazać docelowy slajd, uruchomienie mediów będzie wymagało wskazania odpowiedniego wideo bądź audio, itd.

- Kiedy [When] - Informuje kiedy akcja opisana w "Action" ma się rozpocząć. Do czynności które wywołują daną akcje można zaliczyć: wciśnięcie przycisku, najechanie nad określony obszar, przestawienie pokrętła/suwaka, a nawet wciśnięcie przez uczestnika odpowiedniego klawisza na klawiaturze.
- Poniżej wiersza "When" znajduje się obszar, w którym należy przypisać odpowiednią rzecz. Na przykład gdy w czynności jest wciśnięcie przycisku, należy wybrać którego przycisku. Gdy w czynności wywołującej daną akcję jest przesunięcie suwaka, należy podać którego suwaka i do jakiej wartości ma zostać przesunięty, itd.

- Warunki [Conditions] - opcjonalny parametr który pozwala dostosować, że dana akcja będzie wykonana pod warunkiem że coś wcześniej się już wydarzyło, na przykład przejście do slajdu z wynikami będzie możliwe gdy użytkownik odpowiedział na pytanie, etc. Jako nieco praktyczniejszy przykład można opisać użycie przycisku [grafika poniżej].W tym wypadku akcja, czyli przejście do slajdu [Jump to slide] o numerze 1.3 Klasyfikacja podatków nastąpi gdy użytkownik wciśnie [When the user clicks] odpowiedni przycisk, który w przykładzie został nazwany "Klasyfikacja".

Jako nieco bardziej rozbudowany przykład może posłużyć trigger w którym odpowiednia warstwa zostaje ukazana po przesunięciu suwaka na określoną pozycję.

W zaprezentowanym przykładzie akcja, czyli pokazanie warstwy [Show layer], która została w przykładzie nazwana "Widelec" następuje wtedy, gdy użytkownik przesunie suwak [When the slider moves] o nazwie "Slider 1".

W tym przykładzie warunkiem dodatkowym jest to, że warstwa ma się pokazać, kiedy slider wskaże wartość [If its value], która równa jest [is equal to] 1.

Dzięki takiemu rozwiązaniu tylko w przypadku gdy suwak będzie na pozycji 1, ukaże się odpowiednia warstwa, a do pozostałych pozycji można dopisać inne warstwy.

Czy Articulate tworzy automatyczne wyzwalacze?

Każdy nowy [nawet pusty] slajd ma domyślne wyzwalacze - wyzwalacze odtwarzacza. Są one automatyczne i pozwalają na nawigację po kursie poprzez przejście do kolejnego lub poprzedniego slajdu.

Dodatkowo domyślne odtwarzacze są tworzone podczas dodawania slajdów związanych z quizami, oraz z wynikami quizów.

Powrót