Cele nauczania e-learningowego

Z reguły klienci zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie e-learningowe mają co do niego określone wymagania i wyobrażenie. Dla twórcy takiego kursu, kluczowe jest, aby jak najlepiej spełnić te oczekiwania. Aby ułatwić to zadanie warto zdefiniować jasne cele lub etapy pośrednie prowadzące uczniów finalnie do konkretnego, oczekiwanego celu, w określony i mierzalny sposób.

Dlaczego cele nauczania są takie ważne?

Cele nauczania są podstawą każdego szkolenia e-learningowego. Są wskazówką podczas wybierania treści i działań do uwzględnienia i pomagają określić czy kurs okazał się skuteczny.

Co czyni cele nauczania „dobrymi”

Cele nauczania są niezwykle ważne, jednak zbyt często są niejasne i niedoprecyzowane. 
Przykładowo podczas tworzenia kursu dla pracowników firmy hipotetycznej na temat określonego rodzaju pożyczek, cel może wydawać się z pozoru oczywisty –  jest nim zrozumienie przez uczniów działania określonego rodzaju pożyczek. Jest to błędne założenie, ponieważ jak można sprawdzić czy uczniowie faktycznie osiągnęli cel? Zrozumienie nie jest wielkością mierzalną. 
 „Dobre” cele nauczania charakteryzuje kilka następujących cech, w skrócie SMART
  Specific - Konkretne 
  Measurable - Mierzalne 
  Achievable - Osiągalne 
  Relevant - Istotne 
  Time-related – Powiązane z czasem

Tworzenie inteligentnych celów nauczania (cele SMART)

Aby opracować właściwy cel warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad pomniejszymi zadaniami, które uczniowie musza wykonać, aby osiągnąć cel.
Następnie można wybrać konkretne, mierzalne zadania, dokładnie opisujące to, co uczniowie musza osiągnąć. Należy unikać takich sformułowań jak rozmieć lub wiedzieć, ponieważ są niemożliwe do zmierzenia. 
Wracając do przykładu pracowników firmy hipotetycznej, cel nauczania można by określić w następujący sposób:  
Pod koniec kursu uczestnicy będą mogli: 
- określić wymagane dokumenty 
- zidentyfikować wymagania kredytowe 
- zidentyfikować wymagania dotyczące zatrudnienia. 


Aby upewnić się, że obrane cele są faktycznie „dobre” należy sprawdzić po kolei czy spełniają wszystkie wymagania, posiadać cechy charakterystyczne dla celów SMART.

Powrót